Most Popular Music Stamp 2021 – The CandidatesNr. 1: Aland

Nr. 2: Albania

Nr. 3: Algeria

Nr. 4: Andorra

Nr. 5: Angola

Nr. 6: Argentina (+)

Nr. 7: Armenia

Nr. 8: Azerbaijan

Nr. 9: Australian Antarctic Territory

Nr. 10: Belgium

Nr. 11: Belgium

Nr. 12: China

Nr. 13: Bulgaria

Nr. 14: Denmark

Nr. 15: Germany

Nr. 16: Guatemala

Nr. 17: France

Nr. 18: France

Nr. 19: France


Nr. 20: Great Britain

Nr. 21: Isle of Man


Nr. 19: Greece

Nr. 23: Iran (+)

Nr. 24: Israel

Nr. 25: Ireland

Nr. 26: Ireland

Nr. 27: Italy

Nr. 28: Italy

Nr. 29: Italy

Nr. 30: Japan

Nr. 31: Jordan

Nr. 32: Canada (+)

Nr. 33: Canada

Nr. 34: Colombia

Nr. 35: Colombia

Nr. 36: Croatia

Nr. 37: Croatia

Nr. 38: Lebanon (+)

Nr. 39: Monaco

Nr. 40 Monaco

Nr. 41: Monaco

Nr. 42: Order of Malta

Nr. 43: Mexico

Nr. 44: Netherlands (+)

Nr. 45: North Macedonia

Nr. 46: Mongolia (+)

Nr. 47: North Korea

Nr. 48: Austria

Nr. 49: Austria

Nr. 50: Paraguay

Nr. 51: Poland

Nr. 52 Romania

Nr. 53: Russia
More information

Nr. 54: Zimbabwe

Nr. 55 Singapore

Nr. 56: South Korea


Nr. 57: Slovakia


Nr. 58: Slovenia (+)

Nr. 59: Spain

Nr. 60: ONU

Nr. 61: Czech Republic

Nr. 62: Czech Republic

Nr. 63: Tajikistan

Nr. 64: Uruguay

Nr. 65: USA

Nr. 66 United Arab Emirates